Jian Liu

Jian Liu

Research interest

Deep Learning,NLP,GAN

Homepage

www.adherersun.com

Email

adherersun@163.com

Interests

running, climbing, swimming beginners