Shiyu Liu

Shiyu Liu

Research supervisor

Prof. Zenglin Xu

Research Area(s)

Bayesian, Statistical Learning