Jing Xu

Jing Xu

Tutor

Fei Wang

Research Area(s)

Machine Learning,Tensor Analysis

Email

xujing.may@gmail.com

Undergraduate

Major in communication,UESTC