Xuanyang Zhang

Xuanyang Zhang

research supervisor

Prof. Zenglin Xu

Research Area(s)

reinforcement learning

Favourite

reinforcement learning